събота, 22 декември 2012 г.

Правен режим на дивидентите според мястото на източника

§ Когато размерът на дялово участие в дружество – чуждестранно лице дава възможност дружеството майка да упражнява безспорно влияние върху решенията на дъщерното дружество, приложение намират правилата относно свободата на установяване. В противен случай се прилага уредбата относно свободното движение на капитал.

Правилата относно свободата на установяване са приложими единствено в рамките на ЕС. Поради това, дружество майка, което е местно на територията на Съюза, не може да се позовава на правилата относно свободата на установяване що се касае до отношенията му с дъщерно дружество, което е местно в трети страни. Ако в този случай правната уредба в държавата членка е насочена изключително към регулиране на отношенията между дружества, едното от които упражнява безспорно влияние при вземане на решенията над другото, то приложение не намират и правилата относно свободно движение на капитали. Обратно на това, в случай, че правната уредба не държи сметка за възможността за влияние при вземането на решения, то приложение ще намерят във всички случаи правилата относно свободното движение на капитали.

Държавата членка е длъжна да възстанови на платеца данъците, събрани на законово основание или по начин, които противоречат на правото на ЕС.

В случаите, в които чл. 49 (свобода на установяване) или чл. 63 (свободно движение на капитали) ДФЕС са приложими, държавите членки са задължени да осигурят равностойно третиране на дивидентите, независимо от мястото, в което изплащащото дружество е местно.

четвъртък, 20 декември 2012 г.

Съдът на ЕС се произнесе относно агресивните търговски практики


§ Забранени са агресивните практики, с които търговци създават невярно впечатление у потребителя, че вече е спечелил награда, след като извършването на действие във връзка с предявяване на претенция за наградата, независимо дали става въпрос за искане на сведения относно естеството на тази награда или за получаването на същата, е повод за заплащане на пари от потребителя.


Без значение е, че наложеният на потребителя разход, като стойността на пощенска марка, е незначителен спрямо стойността на наградата, или че той не осигурява никаква печалба на търговеца.


Няма значение и това, че действията във връзка с предявяване на претенция за награда могат да се осъществят по няколко предложени от търговеца на потребителя начини, поне един от които е безплатен, при положение че един или няколко от предложените начини предполагат потребителят да понесе някакъв разход, за да се осведоми относно наградата или относно условията за получаване на същата.


Забраната за допълнителни разходи се отнася до претендирането на наградата, а не до случаите, в които те са следствие от нейния характер, който е предварително описан от търговеца и обвързващ за потребителя. Националните юрисдикции трябва да преценят дадената на потребителите информация като вземат предвид яснотата и разбираемостта на тази информация за потребителите, към които е насочена търговската практика.сряда, 28 ноември 2012 г.


Активна легитимация на Европейската комисия по дела за вреди, причинени на ЕС от карталено споразумение.


§ Всяко лице има правото да иска поправяне на вредите, причинени от договори или поведение, които нарушават или ограничават конкуренцията. Без значение е, дали ищец е Съюзът или частно лице, доколкото в тези случай ЕС действа в качеството си на юридическо лице, претърпяло вреди от деликт и на общо основание е равнопоставена страна в процеса;

Преценката на Комисията дали една практика нарушава конкуренцията е обвързваща за националния съдия. Този факт не е пречка самата Комисия да представлява Съюза в спор пред националния съд относно обезщетяването на вреди, причинени на ЕС от картелните практики.

вторник, 30 октомври 2012 г.

Общият съд се прецизицира практиката относно нерегламентирано предоставяне на държавни помощи.

§ Плащания, които се контролират пряко или опосредено от държавата, могат да бъдат счетени за държавна помощ по смисъла на правото на ЕС, дори в случай, че средствата за извършването на финансирането се набират в общ фонд посредством доброволни вноски на икономическите оператори.
Институциите, органите, агенциите и службите на Съюза не са задължени да коментират всички аргументи и съображения, наведени от страните, във връзка със задължението им за мотивиране на своите актове, а единствено тези, които са от съществено значение в контекста на издавания от тях акт.
Когато институциите, органите, агенциите и службите на Съюза следват утвърдена практика е допустимо те да мотивират актовете си накратко, докато в случаите, в които въвеждат качествено нови елементи в решението си, пълната и всестранна мотивировка е задължителна.
Комисията може да основава решенията си, отнасящи се до държавните помощи и на неверни данни, стига да е поискала сведения във връзка със съответните обстоятелства в разпореждането си до държавата членка за предоставяне на необходимата информация и да не е последвал отговор, с който да бъдат оспорени въпросните фактически обстоятелства. Последващото оспорване на фактите на съдебна фаза е недопустимо.

вторник, 23 октомври 2012 г.

Обезщетение при отказан достъп на борда на самолет


§ Отказ на достъп на борда на самолет не може да бъде обоснован с аргументи, които не са свързани с действие, поведение или определено състояние на пътника, а се дължат на изключителната вина на превозвача. В този случаи авиокомпанията дължи обезщетение в размер, който е уреден в Регламент № 261/2004.
 

събота, 1 септември 2012 г.

Свобода на установяване и трансгранично преобразуване на дружества


§ Правото на ЕС не допуска национална правна уредба, която ограничава правото на дружество, регистрирано в друга държава членка, да се преобразува в дружество по националното право на приемащата държава. Доколкото това право следва от свободата на установяване, то може да бъде ограничавано само на базата съображения от императивен обществен интерес.

При липсата на общностна правна уредба в областта, националното право на държавите членки следва да гарантира правото на трансгранично преобразуване при зачитане на принципите на равностойността и ефективността.

петък, 31 август 2012 г.

Правото на ЕС допуска ограничаването на определени банкови такси


§ Директива 2008/48 допуска в приложното поле ratione materiae на национална мярка за транспониране на тази директива да бъдат включени и договори за кредит, обезпечен с недвижим имот. Директивата допуска също налагането на непредвидени в нея задължения за кредитните институции във връзка с видовете комисиони и тяхното приложение.