събота, 1 септември 2012 г.

Свобода на установяване и трансгранично преобразуване на дружества


§ Правото на ЕС не допуска национална правна уредба, която ограничава правото на дружество, регистрирано в друга държава членка, да се преобразува в дружество по националното право на приемащата държава. Доколкото това право следва от свободата на установяване, то може да бъде ограничавано само на базата съображения от императивен обществен интерес.

При липсата на общностна правна уредба в областта, националното право на държавите членки следва да гарантира правото на трансгранично преобразуване при зачитане на принципите на равностойността и ефективността.

петък, 31 август 2012 г.

Правото на ЕС допуска ограничаването на определени банкови такси


§ Директива 2008/48 допуска в приложното поле ratione materiae на национална мярка за транспониране на тази директива да бъдат включени и договори за кредит, обезпечен с недвижим имот. Директивата допуска също налагането на непредвидени в нея задължения за кредитните институции във връзка с видовете комисиони и тяхното приложение.