събота, 1 септември 2012 г.

Свобода на установяване и трансгранично преобразуване на дружества


§ Правото на ЕС не допуска национална правна уредба, която ограничава правото на дружество, регистрирано в друга държава членка, да се преобразува в дружество по националното право на приемащата държава. Доколкото това право следва от свободата на установяване, то може да бъде ограничавано само на базата съображения от императивен обществен интерес.

При липсата на общностна правна уредба в областта, националното право на държавите членки следва да гарантира правото на трансгранично преобразуване при зачитане на принципите на равностойността и ефективността.

Няма коментари: