петък, 6 юли 2012 г.

Съдът на ЕС се произнесе относно правото на продажбата на компютърна програма, закупена от интернет


§ Прехвърлянето от страна на носителя на авторското право на копие от компютърна програма на клиент, което се придружава от сключването между тях на лицензионен договор за използване, представлява продажба по смисъла на общностното право, като системата от сделки следва да бъде разглеждана в своята цялост.

По силата на правото на ЕС правото на разпространение на копие от компютърна програма се изчерпва, когато носителят на авторското право, който е разрешил изтеглянето от интернет върху информационен носител на това копие, е предоставил срещу заплащането на цена, която му позволява да получи възнаграждение, съответстващо на икономическата стойност на копието на произведението, правото на използване на това копие без ограничение във времето. Въпросът дали програмата е закупена на материален носител или е била изтеглена от интернет е ирелевантен.

Когато първоначалният приобретател продаде своето копие от компютърна програма, всеки от последващите приобретатели придобива програмата законно по смисъла на общностното право.


четвъртък, 5 юли 2012 г.

Съдът на ЕС прецизира условията за отказ за приспадане на ДДС при данъчни нарушения

§ Правото на ЕС не допуска национална правна уредба, която изключва приспадането на данъчен кредит. Отказ за приспадане е допустим единствено при установяване, че данъчнозадълженото лице е знаело или е следвало да знае, че въпросната сделка е част от схема за извършване на данъчно нарушение.