събота, 22 декември 2012 г.

Правен режим на дивидентите според мястото на източника

§ Когато размерът на дялово участие в дружество – чуждестранно лице дава възможност дружеството майка да упражнява безспорно влияние върху решенията на дъщерното дружество, приложение намират правилата относно свободата на установяване. В противен случай се прилага уредбата относно свободното движение на капитал.

Правилата относно свободата на установяване са приложими единствено в рамките на ЕС. Поради това, дружество майка, което е местно на територията на Съюза, не може да се позовава на правилата относно свободата на установяване що се касае до отношенията му с дъщерно дружество, което е местно в трети страни. Ако в този случай правната уредба в държавата членка е насочена изключително към регулиране на отношенията между дружества, едното от които упражнява безспорно влияние при вземане на решенията над другото, то приложение не намират и правилата относно свободно движение на капитали. Обратно на това, в случай, че правната уредба не държи сметка за възможността за влияние при вземането на решения, то приложение ще намерят във всички случаи правилата относно свободното движение на капитали.

Държавата членка е длъжна да възстанови на платеца данъците, събрани на законово основание или по начин, които противоречат на правото на ЕС.

В случаите, в които чл. 49 (свобода на установяване) или чл. 63 (свободно движение на капитали) ДФЕС са приложими, държавите членки са задължени да осигурят равностойно третиране на дивидентите, независимо от мястото, в което изплащащото дружество е местно.

четвъртък, 20 декември 2012 г.

Съдът на ЕС се произнесе относно агресивните търговски практики


§ Забранени са агресивните практики, с които търговци създават невярно впечатление у потребителя, че вече е спечелил награда, след като извършването на действие във връзка с предявяване на претенция за наградата, независимо дали става въпрос за искане на сведения относно естеството на тази награда или за получаването на същата, е повод за заплащане на пари от потребителя.


Без значение е, че наложеният на потребителя разход, като стойността на пощенска марка, е незначителен спрямо стойността на наградата, или че той не осигурява никаква печалба на търговеца.


Няма значение и това, че действията във връзка с предявяване на претенция за награда могат да се осъществят по няколко предложени от търговеца на потребителя начини, поне един от които е безплатен, при положение че един или няколко от предложените начини предполагат потребителят да понесе някакъв разход, за да се осведоми относно наградата или относно условията за получаване на същата.


Забраната за допълнителни разходи се отнася до претендирането на наградата, а не до случаите, в които те са следствие от нейния характер, който е предварително описан от търговеца и обвързващ за потребителя. Националните юрисдикции трябва да преценят дадената на потребителите информация като вземат предвид яснотата и разбираемостта на тази информация за потребителите, към които е насочена търговската практика.