събота, 22 декември 2012 г.

Правен режим на дивидентите според мястото на източника

§ Когато размерът на дялово участие в дружество – чуждестранно лице дава възможност дружеството майка да упражнява безспорно влияние върху решенията на дъщерното дружество, приложение намират правилата относно свободата на установяване. В противен случай се прилага уредбата относно свободното движение на капитал.

Правилата относно свободата на установяване са приложими единствено в рамките на ЕС. Поради това, дружество майка, което е местно на територията на Съюза, не може да се позовава на правилата относно свободата на установяване що се касае до отношенията му с дъщерно дружество, което е местно в трети страни. Ако в този случай правната уредба в държавата членка е насочена изключително към регулиране на отношенията между дружества, едното от които упражнява безспорно влияние при вземане на решенията над другото, то приложение не намират и правилата относно свободно движение на капитали. Обратно на това, в случай, че правната уредба не държи сметка за възможността за влияние при вземането на решения, то приложение ще намерят във всички случаи правилата относно свободното движение на капитали.

Държавата членка е длъжна да възстанови на платеца данъците, събрани на законово основание или по начин, които противоречат на правото на ЕС.

В случаите, в които чл. 49 (свобода на установяване) или чл. 63 (свободно движение на капитали) ДФЕС са приложими, държавите членки са задължени да осигурят равностойно третиране на дивидентите, независимо от мястото, в което изплащащото дружество е местно.

Няма коментари: