петък, 31 август 2012 г.

Правото на ЕС допуска ограничаването на определени банкови такси


§ Директива 2008/48 допуска в приложното поле ratione materiae на национална мярка за транспониране на тази директива да бъдат включени и договори за кредит, обезпечен с недвижим имот. Директивата допуска също налагането на непредвидени в нея задължения за кредитните институции във връзка с видовете комисиони и тяхното приложение.


Няма коментари: