вторник, 30 октомври 2012 г.

Общият съд се прецизицира практиката относно нерегламентирано предоставяне на държавни помощи.

§ Плащания, които се контролират пряко или опосредено от държавата, могат да бъдат счетени за държавна помощ по смисъла на правото на ЕС, дори в случай, че средствата за извършването на финансирането се набират в общ фонд посредством доброволни вноски на икономическите оператори.
Институциите, органите, агенциите и службите на Съюза не са задължени да коментират всички аргументи и съображения, наведени от страните, във връзка със задължението им за мотивиране на своите актове, а единствено тези, които са от съществено значение в контекста на издавания от тях акт.
Когато институциите, органите, агенциите и службите на Съюза следват утвърдена практика е допустимо те да мотивират актовете си накратко, докато в случаите, в които въвеждат качествено нови елементи в решението си, пълната и всестранна мотивировка е задължителна.
Комисията може да основава решенията си, отнасящи се до държавните помощи и на неверни данни, стига да е поискала сведения във връзка със съответните обстоятелства в разпореждането си до държавата членка за предоставяне на необходимата информация и да не е последвал отговор, с който да бъдат оспорени въпросните фактически обстоятелства. Последващото оспорване на фактите на съдебна фаза е недопустимо.

Няма коментари: